3. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

  Το Ειδικό Γυμνάσιο Κωφών και Βαρήκοων Αγίας Παρασκευής επιδιώκει
μαζί με τις παραδοσιακές αρχές και αξίες και τις σύγχρονες εξελίξεις να
διαμορφώσει ολοκληρωμένες δημιουργικές προσωπικότητες που να είναι
συνειδητά ενταγμένες στο κοινωνικό σύνολο.
    Βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση νέων μεθόδων και σύγχρονων
συστημάτων που θα διευρύνουν τους πνευματικούς ορίζοντες των κωφών -
βαρήκοων μαθητών του και παράλληλα να συμβάλλουν στον καλύτερο και
αρτιότερο εξοπλισμό τους για το ανταγωνιστικό αύριο.
    Το σχολείο βοηθά το κάθε παιδί ξεχωριστά να συνειδητοποιήσει τους
προβληματισμούς της εποχής μας, να μάθει να διακρίνει ανάλογα τα
μηνύματα που το κατακλύζουν καθημερινά και τον προετοιμάζει να
οικοδομήσει τη  ζωή του όπως την επιθυμεί.
    Το προσωπικό του σχολείου βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα κι
επιμόρφωση, συνδυάζει τη πείρα με την ευαισθησία του, παρακολουθεί
με προσοχή τις εξελίξεις στην εκπαίδευση των κωφών και
προσανατολίζεται, με βάση τα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας, προς
τη δίγλωσση - διαπολιτισμική εκπαίδευση, μια εκπαίδευση που σέβεται το
κωφό παιδί και άτομο.
    Το σχολείο δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:
- Ολιγομελή τμήματα τάξεων (εφόσον είναι δυνατό)
- Εξατομικευμένη διδασκαλία (εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες)
- Αξιολόγηση της επίδοσης του κάθε μαθητή
- Εφαρμογή της βιωματικής μάθησης
- Συμβολή στη συμμετοχή των μαθητών του σε αθλητικές, θεατρικές,
    καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις
- Οργάνωση επισκέψεων από και προς άλλα σχολεία
- Δίγλωσση εκπαίδευση
- Ανάπτυξη και εμπλουτισμός της διδασκαλίας με εποπτικά μέσα και
    όργανα